Vedtægter for Brøderup Karate Klub

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1.  Foreningens navn er Brøderup Karate Klub.

Stk. 2.  Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

 

§ 2 Formål

Stk. 1.  Foreningens formål er at undervise børn og voksne i Okinawa Jundokan Goju Ryu Karate, og dermed skabe et nyt samlingspunkt i Brøderup. Klubben lægger i undervisningen stor vægt på at træne med respekt for hinandens forskelligheder. Undervisning i selvforsvar og kampsportsteknikker, vil være med til at give børn og unge en god ballast i hverdagens udfordringer, både på deres uddannelse i form af bedre koncentration og respekt for medmennesker, men også i form at tryghed og selvsikkerhed for egen formåen, når de færdes på egen hånd i nattelivet.

 

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1.  Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Dog er minimumsalder ved optagelse 6 år.

Stk. 2.  Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første halvår.

Stk. 3.  Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af en kontingentperiode.

Stk. 4.   Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Bestyrelsen beslutter hvornår og hvordan kontingentet opkræves.

Stk. 5.    Trænere i klubben og dennes familie er kontingentfritaget. Ligeledes stilles der træningsuniform “Gi” til rådighed til trænerne. Trænere i klubben får dækket deres udgift til graduering, lejr samt kursusudgifter. Som træner menes, sortbælte indehavere, der har undervist på fast hold i klubben i minimum 6 måneder.

Stk. 6. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
f.eks. Dårlig opførsel, der strider mod foreningens anseelse, omdømme og ånd.
Misbrug af karate i og uden for klubben. Indtagelse af forbudte stoffer. Uren straffeattest samt vold.

Stk. 7. I sagen om eksklusion, har medlemmet krav på at sagen afgøres på først kommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Stk. 8. Cheftræneren kan hvis han/hun finder det nødvendigt udelukke en elev fra træning i en
nærmere fastsat periode.

 

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne. Indkaldelsen publiceres endvidere via foreningens hjemmeside samt offentliggøres ved opslag i klubben.

Stk. 3.  Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Medlemmer under 16 år kan overdrage stemmeret til værge eller forældre. Medlemmer på 16 år og herover kan ikke videregive fuldmagt.

Stk. 4.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1 Valg af dirigent.

2 Formandens beretning.

3 Fremlæggelse af regnskab.

4 Behandling af indkomne forslag.

5 Fastsættelse af kontingent.

6 Godkendelse af budget.

7 Valg af formand.

8 Valg af næstformand.

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

10 Valg af revisor og en revisorsuppleant.

11 Eventuelt.

 

Stk. 5.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7.  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 8. Forældre/værge der stemmer på vegne af deres børn og som samtidig selv er medlem i klubben kan kun tælle med 1 stemme.

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2.  Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

Stk. 3. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.  Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 1 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.
I lige år vælges formand, to almindelige medlemmer samt revisorsuppleant

I ulige år vælges næstformand, kasserer, et almindeligt medlem, revisor samt en suppleant.

Stk. 2.  Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 1 måned efter nyvalg til bestyrelsen afholder bestyrelsen møde.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5.  Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.  Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3.   Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4.  Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.  Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningens af den samlede bestyrelse.

Stk. 2.  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt, givet til at handle på klubbens vegne).

 

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1.  Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2.  Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10 Opløsning

Stk. 1.  Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.  Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål i Næstved kommune der tjener karatesporten.

 

§ 11 Datering

Stk. 1.  Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 17. marts 2018